91 489 45 25

12633 200 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 900 do 1700  SOBOTA nieczynne

logotype logotype
logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype logotype
<< WSTECZ

1. Za­trud­ni­my sto­la­rza z do­świad­cze­niem do pro­duk­cji okien, drzwi, ogro­dów zi­mo­wych, okien­nic. Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pra­cy pro­si­my o prze­sła­nie CV na ad­res e-ma­il: re­kru­ta­cja­@mar­kiz.com.pl z do­pi­skiem „sto­larz”.

 

 

2. Za­trud­ni­my mon­ta­ży­stę ro­let ze­wnętrz­nych, mar­kiz. Wy­ma­ga­ne do­świad­cze­nie w bran­ży oraz Pra­wo Jaz­dy kat B. Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pra­cy pro­si­my o prze­sła­nie CV na ad­res e-ma­il: re­kru­ta­cja­@mar­kiz.com.pl z do­pi­skiem „mon­ta­ży­sta”.

 

 

3. Za­trud­ni­my oso­by do ob­słu­gi klien­tów nie­miec­ko­ję­zycz­nych. Wy­ma­ga­na bar­dzo do­bra zna­jo­mość ję­zy­ka nie­miec­kie­go w mo­wie i pi­śmie. Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pra­cy pro­si­my o prze­sła­nie CV na ad­res e-ma­il: re­kru­ta­cja­@mar­kiz.com.pl z do­pi­skiem „nie­miec­ki”.

 

 

4. Na­wią­że­my sta­łą współ­pra­cę z eki­pa­mi mon­tu­ją­cy­mi okna i drzwi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2017   mar­kiz copyri­ghts, all ri­ghts re­se­rved.